Voorwaarden

Ga naar onze annuleringsvoorwaarden voor workshops
Annuleringsbeleid voor workshops in Europa
Annuleringsvoorwaarden voor workshops in Zuidoost-Azië
Annuleringsvoorwaarden voor workshops in Japan

Wettelijke voorwaarden voor het gebruik van de KT Website

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze Kepner-Tregoe, Inc. ("KT") website (de "Website"). Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Website.

In geval van tegenstrijdigheid, wijziging of afwijking van de voorwaarden van de Master Service Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van de Master Service Overeenkomst.

Algemene gebruiksbeperkingen

Alle informatie, documenten, producten, software en diensten (de "Materialen") die op deze website zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van KT of onder een geldig contract of licentie van een derde partij. Behalve zoals hierin vermeld, mag geen van de materialen worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KT. Geen enkel deel van de website, met inbegrip van logo's, afbeeldingen, geluiden of beelden, mag worden gereproduceerd of opnieuw verzonden op enigerlei wijze, of door welk middel, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KT. U mag ook niet, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming KT, "mirror" of "frame" een deel van de Website op een andere server.

Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie voor een van intellectuele eigendomsrechten KT's, hetzij door uitsluiting, implicatie, of anderszins. U erkent alleen de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van dergelijke licenties.

Toestemming wordt verleend voor het weergeven, kopiëren, distribueren en downloaden KT's Materialen die gratis worden verstrekt op deze website op voorwaarde dat: (1) het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten vermeld in de Materialen is opgenomen op dezelfde manier, (2) het gebruik van deze Materialen is uitsluitend voor individueel, niet-commercieel en informatief gebruik en zal niet worden gekopieerd of geplaatst op een netwerk computer of uitgezonden in alle media nu bekend of hierna bedacht, (3) slechts een kopie mag worden gemaakt, en (4) geen wijzigingen van een van de Materialen worden gemaakt. Deze toestemming eindigt automatisch zonder voorafgaande kennisgeving als u een van deze voorwaarden overtreedt. Bij beëindiging dient u onmiddellijk alle gedownloade en afgedrukte Materialen te vernietigen.

Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van deze website ("Software") is het auteursrechtelijk beschermde werk van KT en / of haar leveranciers. Het gebruik van de Software wordt beheerst door de voorwaarden van de eindgebruiker licentieovereenkomst, indien aanwezig, die wordt geleverd bij of is opgenomen met de Software ("Licentieovereenkomst"). Eindgebruikers mogen geen Software installeren of gebruiken die vergezeld gaat van een Licentieovereenkomst, tenzij de eindgebruiker eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

Voor alle Software die niet vergezeld gaat van een licentieovereenkomst, vormt het volgende de Licentieovereenkomst: KT verleent hierbij aan de gebruiker een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze Website in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen, en voor geen enkel ander doel.

Merk op dat alle Software, inclusief maar niet beperkt tot alle HTML-code en Active X-besturingselementen op deze Website, eigendom is van KT en/of haar leveranciers en beschermd wordt door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Elke reproductie of herdistributie van de Software is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot ernstige civiele en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen tot het uiterste worden vervolgd.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE WORDT GEGARANDEERD, INDIEN ÜBERHAUPT, ALLEEN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST KT HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

LEGENDE BEPERKTE RECHTEN. Software die van deze Website wordt gedownload voor of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en/of organisaties ("Amerikaanse overheid"), wordt geleverd met Beperkte Rechten. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rechten op technische gegevens en computersoftware van DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commerciële computersoftware - Beperkte rechten in 48 CFR 52.227-19, zoals van toepassing. Fabrikant is Kepner-Tregoe, Inc., P.O. Box 704, Princeton, New Jersey 08542 USA.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Materialen op deze Website kan een overtreding inhouden van het auteursrecht, het merkenrecht, de wetten op de privacy en de publiciteit, en de communicatievoorschriften en -statuten.

Links naar sites van derden

Deze Website kan gekoppeld zijn aan andere websites die niet onder controle staan van en niet worden onderhouden door KT. KT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. KT verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link naar dergelijke sites impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van KT van die sites. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de links en verwijzingen van derden.

Inzendingen en chatrooms

Tenzij hierin expliciet anders wordt vermeld, worden alle inzendingen, berichten, artikelen, verhalen of andere geplaatste materialen ("inzendingen") die door u worden verstrekt in verband met deze Website geacht te zijn verstrekt op niet-eigendomsrechtelijke en niet-vertrouwelijke basis. Door het plaatsen van een Inzending, verleent u: (1) aan KT, een royalty-vrije eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie te gebruiken, te reproduceren, wijzigen, publiceren, vertalen, distribueren, uit te voeren en weer te geven van de Inzending alleen of als onderdeel van andere werken in welke vorm, media of technologie of bekend of hierna ontwikkeld en in sublicentie te geven deze rechten door middel van meerdere lagen van sublicenties, en (2) aan andere gebruikers, het recht op toegang, bekijken, opslaan en reproduceren van de Inzending op grond van de Wettelijke Gebruiksvoorwaarden van de KT Website. KT heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook aan u of iemand anders met betrekking tot deze inzendingen en is vrij om te gebruiken of te verspreiden deze inzendingen op een onbeperkte basis voor welk doel dan ook. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de inzendingen die u indient, en u, niet KT de volledige verantwoordelijkheid voor de inzendingen hebben, met inbegrip van hun wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrecht.

Als tegenprestatie voor de toestemming om de Website te gebruiken, stemt u ermee in dat u niet: (1) de Website te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met lokale, staats- of nationale wetten van welk land dan ook, (2) materiaal te plaatsen of in te dienen waarop auteursrechten rusten, tenzij u de eigenaar van de auteursrechten bent of toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten om dit te doen, (3) materiaal te plaatsen of in te dienen waarmee handelsgeheimen worden onthuld, tenzij u de eigenaar ervan bent of toestemming hebt om dit te doen, (4) materiaal plaatsen of versturen dat inbreuk maakt op andere intellectuele eigendomsrechten van anderen of op de privacy- of publicatierechten van anderen, (5) materiaal plaatsen of versturen dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, haatdragend of discriminerend is voor andere personen of entiteiten, (6) seksueel expliciete afbeeldingen plaatsen of versturen, (7) advertenties of verzoeken om zaken te doen plaatsen of versturen, (8) de normale stroom of dialoog verstoren, of opmerkingen plaatsen of indienen die geen verband houden met het onderwerp dat wordt besproken (tenzij het duidelijk is dat de discussie in vrije vorm of open is), (9) kettingbrieven of piramidespelen plaatsen of indienen, (10) zich voordoen als een andere persoon, (11) virussen plaatsen, indienen of anderszins verspreiden via de Website, (11) virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere soortgelijke schadelijke of schadelijke programmeringsroutines plaatsen, verzenden of anderszins verspreiden via de Website, (12) "spam" of ongevraagde reclame, hetzij commercieel of persoonlijk, verspreiden via de Website, of (13) enige andere actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur legt.

KT vertegenwoordigt of garandeert niet de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het materiaal dat door andere gebruikers wordt ingediend of geplaatst en onderschrijft evenmin de meningen die door gebruikers worden geuit. U erkent dat elk vertrouwen in materiaal dat door andere gebruikers is geplaatst, op uw eigen risico is. KT screent geen inzendingen of postings van tevoren en is niet verantwoordelijk voor het screenen of controleren van materiaal dat door anderen is ingediend of geplaatst. Indien een gebruiker KT op de hoogte stelt van een posting of bijdrage die naar verluidt niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, kan KT de aantijging onderzoeken en te goeder trouw en naar eigen goeddunken bepalen of de beledigende bijdrage of posting moet worden verwijderd of om de verwijdering ervan verzoeken. KT is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens een gebruiker voor het al dan niet uitvoeren van dergelijke activiteiten. KT behoudt zich het recht voor om gebruikers te royeren en hun verdere toegang tot bepaalde gebieden te ontzeggen en het recht om naar eigen goeddunken of zoals vereist door de wet een posting of inzending te verwijderen of te bewerken.

U erkent dat chats, conferenties, bulletinboards en andere dergelijke communicatieforums die door deze Website worden gehost, openbare en geen privécommunicatie zijn. Verder erkent u dat chats, postings, conferenties en andere communicatie door andere gebruikers niet worden onderschreven door KT, en dat dergelijke communicatie niet wordt beschouwd als beoordeeld, gescreend of goedgekeurd door KT.

Afwijzing van garantie

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, WORDEN DE MATERIALEN OP DE WEBSITE GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN WORDEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK, AFGEWEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE AFWIJZINGEN WETTELIJK ONGELDIG WORDEN VERKLAARD. KT GEEFT GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OP DE WEBSITE. VRAGEN MET BETREKKING TOT DE MATERIALEN MOETEN WORDEN GERICHT AAN DE LEVERANCIERS VAN DERGELIJKE MATERIALEN. KT CONTROLEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE MATERIALEN OP DE WEBSITE VRIJ ZIJN VAN DEFECTEN, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, WORMEN, TIJDBOMMEN, CANCELBOTS OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADELIJKE OF SCHADELIJKE PROGRAMMERINGSROUTINES.

Beperking van aansprakelijkheid

KT met inbegrip van haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en de agenten, werknemers en functionarissen daarvan (COLLECTIGE, de "VERTEGENWOORDIGERS"), is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het gebruik van deze website en het gebruik, wijzigen, bijdragen, kopiëren, verspreiden of downloaden van de materialen. In geen geval zal KT en zijn vertegenwoordigers, aansprakelijk voor enige indirecte, bestraffende, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van verlies van business, omzet, winst, gebruik, gegevens of andere economische voordeel) hoe het ook ontstaat, hetzij voor inbreuk of onrechtmatige daad, zelfs als KT is eerder geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

U bent als enige verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van gegevens en/of apparatuur die in verband met de website wordt gebruikt en kunt geen vordering instellen tegen KT wegens verlies van gegevens, herhalingstijd, onnauwkeurige uitvoer, werkvertragingen of winstderving als gevolg van het gebruik van de materialen.

ALS VOORWAARDE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, GAAT U ERMEE AKKOORD KT EN HAAR VERTEGENWOORDIGERS TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN) EN SCHADE ALS GEVOLG VAN CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. U VERBINDT ZICH ERTOE KT OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS niet aan te klagen voor eventuele claims op basis van UW GEBRUIK OF HET GEBRUIK VAN ANDEREN VAN DE website.

Lokale wetgeving; exportcontrole

KT beheert en exploiteert deze Website vanuit haar hoofdkantoor in de staat New Jersey in de Verenigde Staten van Amerika en beweert niet dat deze Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Als u deze Website vanuit andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de export- en importvoorschriften van andere landen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is al het marketing- of promotiemateriaal op deze Website uitsluitend gericht op personen, bedrijven of andere entiteiten in landen waar KT zaken doet.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Materialen onderworpen zijn aan de Amerikaanse Export Administration Laws and Regulations. Omleiding van dergelijke Materialen in strijd met de Amerikaanse wetgeving is verboden. U stemt ermee in dat geen van de Materialen, noch enig direct daarvan afgeleid product, wordt of zal worden aangeschaft voor, verzonden, overgedragen of wederuitgevoerd, direct of indirect, naar verboden of onder embargo vallende landen of hun onderdanen, noch worden gebruikt voor nucleaire activiteiten, chemische biologische wapens of raketprojecten, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de Amerikaanse overheid. De verboden landen staan vermeld in de U.S. Export Administration Regulations. U verklaart dat u niet voorkomt op de Denied Persons List van het Amerikaanse Ministerie van Handel of geaffilieerde lijsten of op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. U gaat ermee akkoord alle Amerikaanse exportwetten strikt na te leven en aanvaardt als enige de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van licenties voor export of herexport zoals vereist kan zijn.

Algemeen

Deze Website kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. KT kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten, programma's en prijzen die op deze Website worden beschreven. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht aan de Website.

Elke actie in verband met deze Voorwaarden valt onder de wetgeving van New Jersey en de toepasselijke federale wetgeving van de Verenigde Staten. Keuze van wettelijke regels van een jurisdictie zullen niet van toepassing zijn.

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Website en hebben voorrang op alle voorgaande of gelijktijdige, tegenstrijdige of aanvullende, communicatie. KT kan deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien door deze posting bij te werken. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze voorwaarden. Het blijven gebruiken van deze Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Handelsmerken

Kepner-Tregoe, Kepner Tregoe logo, KT, K-T, eThink, eThink logo, Action Tracker, Analytic Trouble Shooting, Breakaway Organization, Engineering the Performance System, KT Memory Bank, KTConnects, Managing Involvement, Process Application Kit, Process Checker, Process Coach, Process Consultant, Project Logic, SAPADAPPADO, Sharpener, Driving Force en andere merken, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Kepner-Tregoe, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Deze Website kan ook namen of merken bevatten die handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van andere bedrijven.

Workshop annuleringsbeleid

Voorwaarden openbare zitting workshop

Uw aanwezigheid bij een Kepner-Tregoe (KT) Workshop betekent dat u de Algemene Voorwaarden die hierbij zijn gevoegd heeft gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan, en te voldoen aan, de Algemene Voorwaarden en alle voorwaarden opgesteld door KT in verband met uw aanwezigheid bij de Sessie.

Downloaden als pdf-document: Voorwaarden voor openbare zittingen

Workshop annuleringsbeleid

Annuleringen of verzoeken om verzetten ontvangen minder dan 10 (tien) werkdagen, of 2 (twee) kalenderweken voor de startdatum van dit programma niet in aanmerking voor een terugbetaling. Mocht je moeten annuleren of verzetten binnen deze termijn, vervangingen zijn aanvaardbaar met de voorafgaande goedkeuring van KT. Als je ons niet van tevoren laat weten dat je niet kunt deelnemen, worden de volledige kosten van het programma in rekening gebracht.

KT bevestigt het workshoprooster voor de sessie tien (10) werkdagen, of 2 (twee) kalenderweken voor de datum van de sessie. In het geval dat een workshop moet worden geannuleerd als gevolg van onvoorziene omstandigheden, worden alle vergoedingen en aanbetalingen volledig terugbetaald of kunnen ze worden overgeboekt naar een andere workshop die binnen de komende 12 maanden wordt gehouden.

KT is niet verantwoordelijk voor terugbetaling van niet-restitueerbare vliegtickets, hotel, enz. in het geval van een workshop annulering. Controleer de status van de workshop voordat je reisarrangementen maakt.

U kunt een persoon voor de workshop vervangen, voordat de training begint, met toestemming van KT die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De vervanging moet voor aanvang van de training schriftelijk worden doorgegeven aan KT.

Betaalbeleid workshop

Workshopkosten moeten volledig worden betaald voorafgaand aan het bijwonen van de workshop, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door KT.

Materialen: Intellectueel eigendom

KT behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot zijn intellectuele eigendom en op intellectuele eigendom van derden waarvan het een erkende Licentiegever, met inbegrip van, zonder beperking, intellectuele eigendom geleverd in verband met de diensten die worden uitgevoerd door KT onder deze overeenkomst, of uitgedrukt in print, elektronische media, of enige andere vorm. U mag niet wijzigen, reproduceren, of hergebruik op papier, elektronisch of enige andere media, alle KT materialen of derden in licentie intellectuele eigendom die binnen deze workshop zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KT. Niets hierin mag worden uitgelegd als het overdragen van een eigendomsbelang in of een licentie om intellectuele eigendom KT's of derden die aan u in de workshop.

Elke set workshopmateriaal, op papier of digitaal, is bedoeld voor eenmalig gebruik en wordt toegewezen aan de persoon die er in eerste instantie bezit van neemt. De papieren materialen mogen niet worden gedeeld of verspreid onder anderen. Ook gebruikersnamen en wachtwoorden voor digitale materialen mogen niet worden gedeeld of verspreid onder anderen. Als u zowel digitale als papieren workshopmaterialen ontvangt, zijn deze alleen bedoeld om aan dezelfde persoon te geven.

Garantie

IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, STRAFSCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN WELKE OORZAAK DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST, GOODWILL OF BEDRIJFSONDERBREKING.DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KT IS IN ALLE GEVALLEN BEPERKT TOT DE SOM VAN ALLE VERGOEDINGEN DIE DOOR KT OP GROND HIERVAN IN REKENING ZIJN GEBRACHT.

KT zal redelijke zorg en vaardigheid toepassen bij het uitvoeren van Diensten. De enige aansprakelijkheid van KT voor schending van deze garantie is het opnieuw uitvoeren van de Diensten in kwestie. Deze garantie geldt slechts voor een periode van tien (10) dagen na voltooiing van de betreffende Diensten.

ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN (WETTELIJK, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT KWALITEIT, CONDITIE, BESCHRIJVING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

Beperking van aansprakelijkheid

Je begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat KT en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van goodwill, werkonderbreking, computerstoringen of -storingen, verlies van gegevens, verlies van productiviteit of contract of enige en alle andere commerciële schade of verliezen als gevolg van alle zaken die verband houden met het bijwonen van onze workshops.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze niet in gevallen waarin dit onwettig zou zijn. Als een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing is of niet kan worden afgedwongen, dan is onze aansprakelijkheid jegens u voor directe of indirecte schade beperkt tot het bedrag dat u voor de workshop hebt betaald. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade boven dit bedrag.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren KT, haar aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, advocaten, moedermaatschappijen, dochterondernemingen en filialen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, vonnissen, straffen, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw inbreuk op deze overeenkomst of een van haar verklaringen, garanties, convenanten of verbintenissen hieronder. KT zal u onmiddellijk op de hoogte van elke actie begonnen op een dergelijke claim. KT heeft het recht te allen tijde, naar eigen goeddunken, te behouden of de controle over de verdediging van een dergelijke claim over te nemen. U gaat ermee akkoord niet aan een claim te regelen, tenzij u toestemming hebt ontvangen schriftelijk van KT uitdrukkelijk machtigen u om dit te doen.

Overmacht

KT is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst indien deze tekortkoming of vertraging te wijten is aan een geval van overmacht. Een geval van overmacht betekent alle oorzaken buiten de redelijke controle KT's, met inbegrip van arbeidsconflicten, onlusten, oorlog, rellen, branden, overstromingen, aardbevingen, slechte weersomstandigheden, regelgeving van de overheid of controles, pandemieën, epidemieën, lokale ziekte-uitbraken, de volksgezondheid noodsituaties, quarantaines, ongevallen, stakingen, de onbeschikbaarheid van arbeid of materialen voor zover buiten de controle KT, embargo's, burgeroorlog, daden van terrorisme, of daden van God, naast alle andere gebeurtenissen, ongeacht hun verschil met het voorgaande, geacht om de uitvoering van de Overeenkomst onuitvoerbaar of onmogelijk te maken op grond van de wet, in welk geval KT wordt vrijgesteld van zijn verplichtingen voor de periode van de vertraging.

Diverse

Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Op deze overeenkomst is de materiële wetgeving van de staat New Jersey van toepassing, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke beginselen. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van de Verenigde Staten in New Jersey.

Voor workshops gepland in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland of andere landen van de Europese Unie:

Artikel 6 - Wijzigingen in de openbare zitting

KT en de opdrachtgever kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien de uitvoering van de Openbare Zitting door wijziging(en) van de Openbare Zitting aanzienlijk wordt bemoeilijkt of onmogelijk blijkt. Het bepaalde in artikel 7 is als zodanig van toepassing. Indien zich tijdens de uitvoering van de Publieke Sessie onvoorziene omstandigheden voordoen, die wijziging en aanpassing van de Publieke Sessie tot gevolg hebben, kunnen beide partijen deze wijzigingen slechts aanbrengen indien dit in onderling overleg is overeengekomen. Indien KT enig onderdeel van de Publieke Sessie niet afrondt, of indien enig onderdeel van de Publieke Sessie niet binnen de overeengekomen termijn wordt afgerond, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging met betrekking tot dat onderdeel van de Publieke Sessie bestaat.

Artikel 7 - Voortijdige beëindiging van de openbare zitting

KT heeft het recht de Publieke Sessie schriftelijk en zonder ingebrekestelling te beëindigen indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van de voorwaarden zoals overeengekomen met betrekking tot de Publieke Sessie. Iedere partij kan de opdracht schriftelijk beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, indien de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de specificaties van de Publieke Sessie zoals schriftelijk overeengekomen. Tussentijdse beëindiging is niet van toepassing zonder redelijk overleg tussen beide partijen over voortzetting of wijziging van de Publieke Sessie. In geval van tussentijdse beëindiging van de Publieke Sessie heeft KT recht op vergoeding van alle tot dan toe verrichte werkzaamheden, inclusief de gedurende die tijd gemaakte extra kosten. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade of kosten in geval van tussentijdse beëindiging van de Publieke Sessie. In geval van liquidatie of aanvraag van surseance van betaling van een der partijen kan de andere partij de Publieke Sessie beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 8 - Annulering van de opleiding door de klant

In geval van annulering van deelname aan een training door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever KT hiervan vooraf schriftelijk per aangetekende post, elektronische post of fax op de hoogte te stellen. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de training Public Session heeft KT recht op 25% van de waarde van de workshop Public Session. Eventueel door KT gemaakte kosten zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Bij annulering binnen 30 dagen na aanvang van de training heeft KT recht op 100% van de volledige. Public Session waarde of zoals overeengekomen. Alle door KT gemaakte kosten zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding, indien hij/zij of een van de medewerkers van de opdrachtgever na aanvang van de training deze beëindigt of anderszins niet deelneemt aan de training. Een verzoek om een boeking over te dragen van de ene partij naar de andere wordt behandeld als een annulering als het minder dan 30 dagen voor aanvang van de Openbare Sessie wordt ontvangen. Plaatsvervangers zijn toegestaan op voorwaarde dat de voorbereiding van de Openbare Zitting door de nieuwe deelnemer is voltooid en dat KT voor aanvang van de Openbare Zitting op de hoogte is gesteld van de naam en het adres van de plaatsvervanger.

Artikel 9 - Bevestiging & Annulering van opleiding door KT

KT behoudt zich het recht voor om een training Openbare Sessie te annuleren, deelname te weigeren of een training Openbare Sessie te verplaatsen met een kennisgeving van ten minste 30 dagen aan de inschrijver/klant. In dergelijke omstandigheden en naar keuze van de klant, kunnen de reeds betaalde kosten van de Publieke Sessie worden aangewend voor een andere Publieke Sessie van de KT training. KT zal altijd het workshop schema voor de Publieke Sessie bevestigen met de klant. In het geval dat 30 dagen voor de datum van de sessie het minimum aantal deelnemers voor de sessie zich niet heeft ingeschreven, heeft KT het recht om een dergelijke sessie te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens [klant] voor gemaakte reiskosten of anderszins. KT moedigt cliënten ten zeerste aan om ofwel alle reisarrangementen met betrekking tot de KT-workshopsessie te maken nadat KT de sessie heeft bevestigd, ofwel ervoor te zorgen dat de reiskosten worden terugbetaald in het geval KT ervoor kiest om een dergelijke sessie te annuleren als gevolg van onvoldoende inschrijvingen.

Artikel 10 - Vervanging

De opdrachtgever mag een voor de opleiding ingeschreven kandidaat niet vervangen, vóór de aanvang van de opleiding, zonder toestemming van KT. KT kan te allen tijde een andere adviseur/trainer aanstellen dan die oorspronkelijk aan de opleiding Publiekssessie was toegewezen. Beide partijen gaan akkoord met onderling overleg over wijziging en vergoeding in het geval dat KT meent dat extra consultant(s) /trainer(s) nodig zijn om de opdracht tijdig en professioneel te kunnen voltooien.

Volledige tekst van Algemene voorwaarden voor Europa

Voor workshops gepland in China, Singapore, Thailand, Taiwan, Maleisië en Hong Kong:

1. Betalingsvoorwaarden - Vooraf en volledig bij ontvangst van de factuur vóór de workshop(s) om te kunnen genieten van eventuele kwantumkortingen, indien van toepassing; anders is de normale prijs van toepassing.

2. Elke annulering/uitstel gemaakt 14 (veertien) of meer dagen voor aanvang van de workshop zal een terugbetaling ontvangen verminderd met ( SG$100.00 / RM100.00 / HK$500.00 / NT$2,000.00 / RMB500.00 ) voor administratie- en behandelingskosten. Anders zal een 30% vergoeding worden geheven bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de workshop. In geval van annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de workshop wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3. De zitting is op dit moment nog niet bevestigd, omdat het minimumquorum nog niet is bereikt. Wij zullen u op de hoogte houden van de stand van zaken.

 

Voor trainingen gepland in Japan

Algemene voorwaarden voor openbare cursussen

Inschrijving

Het minimum aantal deelnemers is drie. Indien het minimum aantal deelnemers, afhankelijk van de cursus, niet wordt bereikt, kan deze worden geannuleerd. In dat geval nemen we ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus contact met je op. Als de cursus die je wilt volgen door Kepner-Tregoe wordt geannuleerd, kun je overstappen naar een andere cursus.

Als vuistregel willen wij het aantal deelnemers van één bedrijf beperken tot maximaal 3 per cursus. Bovendien zullen we aanvragen weigeren van personen in dezelfde branche als Kepner-Tregoe of die niet tot bedrijven of organisaties behoren.

We bieden ook een "Open cursus forfaitair contractsysteem" waarmee u de cursus Problem Solving and Decision Making (KT-PSDM) tegen een gereduceerde prijs kunt volgen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail op KTJ-WEBQUERIES@kepner-tregoe.com.

Cursusinformatie & facturatie

Details zoals locatie en tijd worden 2-3 weken voor de startdatum van de cursus per e-mail naar de deelnemers gestuurd. Houd er rekening mee dat u, afhankelijk van de cursus, gevraagd kunt worden om praktijkopdrachten voor te bereiden. Voor de betaling wordt een factuur per post naar de deelnemer gestuurd. Maak een bankoverschrijving uiterlijk de dag vóór de startdatum van de cursus. Wij accepteren alleen betaling via overschrijving via uw bedrijf. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de afzender.

Annulerings- en overdrachtsbeleid
Annulering

Als de deelnemer niet meer aanwezig kan zijn, mag je een andere persoon vervangen. Als dat niet mogelijk is, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  • Tot 15 dagen voor aanvang van de cursus: geen annuleringskosten
  • Van 14 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de cursus: 30% van het cursusgeld
  • Van 7 dagen tot 5 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van het cursusgeld
  • Van 4 dagen tot 1 dagen voor aanvang van de cursus: 80% van het cursusgeld
  • Op de cursusdag en tijdens het evenement: 100% van het cursusgeld
Overstappen naar een andere datum

Er wordt slechts één transfer naar een andere datum geaccepteerd. Als je wilt overstappen naar een andere cursusdatum, neem dan contact met ons op via e-mail. We sturen je dan een factuur voor een transfersom, die uiterlijk de dag vóór de startdatum van de cursus moet zijn betaald:

  • Tot 15 dagen voor aanvang van de cursus: Geen overstapkosten
  • Van 14 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de cursus: 15% van het cursusgeld
  • Van 7 dagen tot 5 dagen voor aanvang van de cursus: 25% van het cursusgeld
  • Van 4 dagen tot 1 dagen voor aanvang van de cursus: 40% van het cursusgeld
  • De dag van de cursus en tijdens het evenement: 50% van de prijs van de cursus

Volledige tekst van het annulerings- en betalingsbeleid in Japan

 

Copyright
Copyright 2000-2023 door Kepner-Tregoe, Inc., 103 Carnegie Center; Suite 205 Princeton, New Jersey 08540, VS. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!