Strategisch antwoord - Strategische besluitvorming van hoge kwaliteit

De Uitdaging:

Organisaties moeten goede strategische keuzes maken, aangezien er weinig middelen zijn om slechte ideeën na te jagen

Het Kepner-Tregoe antwoord:

Het is nog niet voorbij! In Europa en de Verenigde Staten is het tempo van het economische herstel op zijn zachtst gezegd teleurstellend en in deze uitdagende tijden zijn vragen over hoe de groei te handhaven, marges te beschermen en een verdedigbare concurrentieruimte af te bakenen nooit ver uit de gedachten van leiders en hun managementteams.

Het vinden van antwoorden op deze vragen valt onder strategische besluitvorming en in het huidige klimaat moeten leiders ervoor zorgen dat zij goed geïnformeerde, kwalitatief hoogstaande keuzes maken. Weinig organisaties hebben middelen beschikbaar om risico's te nemen met ondoordachte of slecht doordachte strategische spelletjes.

In deze editie van Strategisch antwoord bekijken we hoe leiders ervoor kunnen zorgen dat ze strategische keuzes van hoge kwaliteit maken door een goed gestructureerde, solide en inclusieve aanpak van de besluitvorming te hanteren.

Overweeg deze zeven vragen om u te helpen een strategisch besluitvormingsproces van hoge kwaliteit op te bouwen:

1. Welke beslissingen moeten we nemen?

Hoewel men (meestal!) begrijpt dat strategie over het maken van vaak moeilijke keuzes gaat, is het nuttig om ervoor te zorgen dat u duidelijk weet welke strategische beslissingen u moet nemen voordat u aan de reis begint. Het is duidelijk dat bepaalde keuzes zullen afhangen van de aard van de organisatie en de uitdagingen waarvoor u staat. Wij zijn echter van mening dat er een gemeenschappelijke, logische opeenvolging van keuzes bestaat die aan de basis ligt van elke robuuste strategie, waarbij de uitkomst van elke beslissing als input dient voor de volgende. In essentie zou dit kader of deze "stroom" van keuzes kunnen worden aangepakt als:

  • Waarom zijn we in zaken, wat zijn de principes, waarden en overtuigingen die de basis van ons succes bepalen?
  • Gegeven deze hoofdoorzaak van ons succes, in welk product / marktsegment hebben wij de meeste kans om te winnen? Waar zullen wij ervoor kiezen niet te spelen?
  • Welke product- en marktcombinaties zullen binnen de door ons gekozen ruimte de grootste kansen bieden en waarschijnlijk de grootste investeringen vergen?
  • Voor elke combinatie van product en markt, wat zal ons in staat stellen te winnen?
  • Welke capaciteiten hebben wij nodig om deze product- en marktambities te verwezenlijken?

2. Moeten alle beslissingen op hetzelfde moment worden genomen?

Deze stroom van strategische keuzes begint 'boven de wolken' bij het overwegen van de brede strategische ruimten waarin u zult spelen en daalt af tot in de details van een concurrentievoordeel dat u in een specifiek product/marktgebied zou kunnen gebruiken. Logica dicteert dat hoe 'lager' je gaat, hoe later je de laatste hand moet leggen aan je strategische keuzes. Apple's aanwezigheid in de media- en consumentenelektronicasector is bijvoorbeeld een langetermijnspel. De concurrentiepositionering van de nieuwste iPad zal tot het laatst mogelijke moment worden uitgesteld, om te kunnen inspelen op de huidige, lokale marktomstandigheden. Strategiebepaling is daarom net zo goed een doorlopend besluitvormingsproces als een periodieke gebeurtenis in een retraite op een bergtop.

3. Wie moet deze beslissingen nemen?

Strategische keuzes moeten worden gemaakt door degenen die met de gevolgen moeten leven. Hoewel u consultants in de arm kunt nemen om strategische alternatieven te onderzoeken en voor te stellen, worden de keuzes zelf het best gemaakt door diegenen die "in het spel zitten" en een grondige kennis en ervaring hebben van hoe de organisatie werkt en van haar sterke en zwakke punten in verschillende product- en marktsegmenten. De meest robuuste strategieën komen tot stand wanneer een leiderschapsteam samenkomt om elk van de moeilijke strategische keuzes uit te werken, aangezien dit zorgt voor gedeeld begrip en echt eigenaarschap van de resulterende beslissingen.

4. Hoe breed moet het scala van strategische alternatieven zijn?

Strategieformulering is in de kern een creatief proces en als zodanig is het belangrijk ervoor te zorgen dat het denken veel verder gaat dan conventionele wijsheid en ideeën bij het ontwikkelen van strategische alternatieven. Bij het bepalen van de strategie richten organisaties zich maar al te vaak op marginale verbeteringen en stellen ze bestaande normen en paradigma's niet ter discussie. Voor strategische keuzes op hoog niveau, waarbij wordt onderzocht welke strategische ruimte je zou kunnen innemen, dwingt KT's Driving Force® concept leiderschapsteams om hun organisatie en industrie op radicaal andere manieren te definiëren om potentiële kansen te helpen identificeren. Op lagere niveaus van strategische besluitvorming moeten creatieve denk- en probleemoplossingsinstrumenten worden gebruikt om de uitdagende wereld van "Wat als...?" en "Hoe zouden we...?" te verkennen.

5. Welke factoren moeten de strategische keuzes beïnvloeden?

Het juiste antwoord op deze vraag is natuurlijk: "Dat hangt ervan af" - er is een universum van variabelen die de vorm van uw strategisch denken zullen beïnvloeden. Om de best geïnformeerde keuzes te maken, moet uw zoektocht naar beïnvloedende factoren ten minste de volgende drie gebieden omvatten:

De veronderstellingen die je maakt over je externe omgeving. Bij het kiezen en vormgeven van strategische alternatieven moet rekening worden gehouden met veranderingen in de politieke, economische, sociale, technische en concurrentieomgeving die van invloed zullen zijn op uw toekomstige strategie.

Bestaande merkwaarde. De manier waarop klanten uw waarde percipiëren, vertelt u meestal iets over de hoofdoorzaak van het succes van uw organisatie. De best presterende strategische alternatieven zijn meestal die welke de bestaande merkwaarden als hefboom gebruiken.

Het DNA van uw organisatie. Als individu worden onze capaciteiten ten dele bepaald door ons DNA. Wij zouden willen stellen dat organisaties op dezelfde manier worden beperkt door hun 'genetische' opmaak. Als ze te ver van hun sterktes en competenties proberen af te wijken, kunnen ze wel eens falen. Inzicht in de sterktes en beperkingen van uw organisatie zal opnieuw leiden tot beter geïnformeerde strategische keuzes.

6. Moeten uw strategische keuzes tijdgebonden zijn?

Om de door u uitgewerkte strategische alternatieven te kunnen vergelijken en de meest geschikte strategie te kunnen kiezen, moet u zich een beeld kunnen vormen van de resultaten die over een bepaalde periode kunnen worden bereikt. Om deze vergelijking te vergemakkelijken en om duidelijke en meetbare strategische doelstellingen te kunnen vaststellen, moeten alle strategische keuzes worden gemaakt binnen de context van een strategisch tijdskader. Dit tijdsbestek moet lang genoeg zijn om significante veranderingen als gevolg van de strategie te kunnen bewerkstelligen. Het moet ook een tijdsspanne zijn waarin u bereid bent veronderstellingen te maken over de huidige en toekomstige omstandigheden van uw externe omgeving.

7. Hoe maken we een "best afgewogen keuze

Strategische beslissingen mogen nooit worden genomen in een "black box", waarin onduidelijk is welke overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze van een voorkeursalternatief. Wij zijn van mening dat de beste beslissingen worden genomen met behulp van een zichtbaar, rationeel proces waarin de beslissingscriteria worden verduidelijkt, overeenstemming wordt bereikt over de reeks te onderzoeken alternatieven, de prestaties van elk alternatief systematisch aan de criteria worden getoetst en de risico's in overweging worden genomen alvorens een best afgewogen keuze wordt gemaakt. Door gebruik te maken van een proces dat besluiten op deze manier "uitpakt", kan de anatomie van het besluit beter worden begrepen (en dus aanvaard) door het betrokken leiderschapsteam en de organisatie die met de resultaten moet leven.

Gerelateerd

Strategisch antwoord - Innovatie koppelen aan strategie

Productie als concurrentievoordeel

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!