Kritische denkvaardigheden: Bouwstenen voor de volgende generatie leiders

Hoe wilt u de denkkracht van uw werknemers inzetten om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan?

Het belang van kritisch denkvermogen

Drie decennia geleden benoemde de minister van Arbeid een commissie om te bepalen welke vaardigheden onze jongeren nodig hebben om in de werkende wereld te slagen. De fundamentele doelstelling van de commissie was het aanmoedigen van een economie met hoge prestaties, gekenmerkt door werkgelegenheid voor hoogopgeleiden en hoge lonen. Hoewel de commissie haar werk in 1992 heeft voltooid, zijn haar bevindingen en aanbevelingen nog steeds actueel in het nieuwe millennium.

In het verslag van de Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) worden kritische denkvaardigheden van essentieel belang voor een goed presterende werkplek genoemd.i In het verslag wordt een drieledige basis voor vaardigheden vastgesteld: basiskennis van lezen en rekenen, de denkvaardigheden die nodig zijn om kennis in praktijk te brengen, en de persoonlijke kwaliteiten die werknemers toegewijd en betrouwbaar maken. Dit fundament van denkvaardigheden omvat creativiteit, besluitvorming, probleemoplossing, het zien van dingen in de geest, weten hoe te leren, en redeneren. Het rapport stelt: "De werkplek van vandaag de dag stelt hoge eisen aan redeneervermogen en het vermogen en de bereidheid om te leren".

De bevindingen in het SCANS-verslag zijn in latere studies bevestigd. In 2009 publiceerde de Economist Intelligence Unit een rapport, De intelligente onderneming: Het creëren van een cultuur van snelle en efficiënte besluitvorming. In het verslag staat dat "ondanks de algemene erkenning dat nauwkeurige en tijdige besluitvorming van cruciaal belang is, het vermogen van de meeste bedrijven om goede beslissingen te nemen, moet worden verbeterd".

En tenslotte, in hun 2020 Future Jobs Report, Het Wereld Economisch Forum bevestigd dat senior executives van mening zijn dat kritisch denken en analyseren, samen met probleemoplossing, die jaar na jaar steeds bovenaan de agenda zijn blijven staan, in de aanloop naar 2025 aan belang zullen winnen.

Toegepast kritisch denken

Een hightechfabrikant creëerde concurrentievoordeel met een gestructureerd systeem voor de analyse van technische storingen dat resulteerde in een snellere oplossing van problemen en een betere klantervaring.

Na een reeks overnames is een producent van gebakken componenten - koekjes en hoorntjes - erin geslaagd verschillende culturen en verkoopafdelingen te integreren en de distributie en productie te verbeteren door een gedeelde, procesmatige aanpak voor het oplossen van problemen in te voeren.

In een race om marktaandeel te veroveren, vertrouwde een farmaceutisch bedrijf op snelle, accurate probleemoplossing om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketen onder zware tijdsdruk standhield.

Kritische denkvaardigheden zijn essentieel

Kritisch denken kan worden omschreven als het vermogen om gezond te redeneren en analytisch te denken, met gebruikmaking van kennis, feiten en gegevens om problemen op de werkplek op te lossen. Zij zijn essentieel voor:

1. Problemen oplossen en beslissingen nemen

Snelle veranderingen op de werkplek vereisen dat besluitvorming en probleemoplossing steeds verder in de organisatie worden gedelegeerd. Onder de werknemers van vandaag zijn de kritische denkvaardigheden voor analyse, probleemoplossing en teamwerk veelgevraagd en schaars.

2. Voorkomen van problemen

Het voorkomen van problemen gaat niet vanzelf. Het opsporen van potentiële problemen en het plannen van preventieve en voorwaardelijke maatregelen vereisen goed, gedegen analytisch denkwerk.

3. Doeltreffend werken in teams

De voordelen van teamwerk worden vaak gemeld, maar teamwerk gaat niet vanzelf. Teams hebben te maken met groeipijnen en het kost tijd om uit te groeien tot productieve eenheden. Teamleden hebben kritische denkvaardigheden nodig voor communicatie, conflictoplossing, besluitvorming, probleemoplossing en zelfmanagement.

4. Mensen mondig maken

Effectief empowerment betekent dat mensen de verantwoordelijkheden en de vaardigheden krijgen om hun eigen werk te beheren en dat ook effectief te doen. Om teams samenhangend te houden, is een gemeenschappelijke taal voor het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen nodig. Deze vaardigheden stellen mensen in staat samen te werken om problemen op te lossen, beter afgewogen beslissingen te nemen en bedrijfskritische projecten te beheren.

De noodzaak van een proces

Mensen verwijzen vaak naar "proces" in termen van een engineeringproces of een fabricageproces. Wanneer het woord proces wordt toegepast op denken, verwijst het naar de reeks stappen die individuen doorlopen om informatie te organiseren en te analyseren, om er vervolgens een oordeel over te vellen. Het hebben van een wederzijds overeengekomen proces stelt iedereen die betrokken is bij het aanpakken van een bedrijfsprobleem, ongeacht achtergrond of functie, in staat om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Als deze denkprocessen door elk teamlid, elke keer, worden gebruikt, worden ze een tweede natuur voor iedereen.

De uitdaging van de 21e eeuw

  • De U.S. Bureau of Labor Statistics schat dat er tussen 2014 en 2024 ongeveer 9,8 miljoen nieuwe banen worden verwacht als gevolg van de groei van de werkgelegenheid, maar dat er 35,3 miljoen vacatures worden verwacht als gevolg van vervangingsbehoeften. Een gebrek aan kritische denkvaardigheden bij nieuwe werknemers versterkt het verlies van institutionele kennis van werknemers die de werkplek verlaten.
  • Naarmate organisaties mondialer worden, vereist de diversiteit van het personeelsbestand een gemeenschappelijke aanpak voor het oplossen van organisatorische problemen die culturele en taalbarrières kan overwinnen.
  • De informatie-explosie blijft in een snel tempo doorgaan zonder dat het einde in zicht komt. Hierdoor raakt technische kennis steeds sneller verouderd, terwijl ons leven exponentieel wordt overspoeld met gegevens. Als gevolg daarvan wordt het vermogen om informatie met een analytisch oog te ordenen en te evalueren steeds belangrijker.

De puzzel in elkaar zetten

Door de snelle veranderingen op de werkplek hebben veel werknemers meer verantwoordelijkheden gekregen. Deze nieuwe verantwoordelijkheden betekenen dat analytische vaardigheden, gestuurd door een proces dat steunt op logica en goede vraagstelling, de sleutel zijn tot het behoud van concurrentievoordeel. Het aanscherpen van de denkvaardigheden van werknemers en het bieden van een context waarin zij willen en kunnen slagen, is een sleutel tot het oplossen van de 21e-eeuwse uitdaging om concurrerend te blijven in een omgeving van snelle veranderingen.

Gerelateerd

Verder dan opleiding

Het creëren van een denkende organisatie: Een casestudy

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!